Privatlivspolitik for idrætsforeninger

04.06.2018

 

Foreningen Vendia Fitness af 1981 -  dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Vendia Fitness er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Johnny Kallehauge

Adresse: Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring

CVR: 65223511

Telefonnr.: 51531981

Mail: post@vendiafitness.dk

Website: www.vendiafitness.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

o  Bankkonto til træk af kontingent

 

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o  CPR-nummer

 

 

 

 

2)   Oplysninger om ledere og trænere:

-      Almindelige personoplysninger:

o  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o  Andre oplysninger om bankkontonummer, hvis der skal udbetales godtgørelse eller løn

 

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o  CPR-nummer

o  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

·        Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  

·        Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

·        Vi samarbejder med ADD (Anti Doping Danmark). Står du i dopingregistret, er det muligt for VF’s dataansvarlig, at tjekke om du har en sanktion. Dette tjekkes ene og alene ud fra dit cpr nr. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·        Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·        At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·        Behandling efter lovkrav

·        Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)  Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·        Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·        Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·        Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·        Levering af varer og ydelser du har bestilt

·        Administration af din relation til os

 

2)  Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

·        Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

·        Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

·        Opfyldelse af lovkrav

·        Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

·        Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·        Udøvelse af idrætsaktivitet

·        Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

·        Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·        Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

·        Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·        Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

·        Af hensyn til kontaktmuligheder og evt betaling af kontrakt, kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

·        Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

·        Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•      Retten til indsigt i egne personoplysninger

•      Retten til berigtigelse

•      Retten til sletning

•      Retten til begrænsning af behandling

•      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•      Retten til indsigelse

 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 


Nyheder

Køb dit medlemskab online HER

Nu kan du købe medlemskab online og træne med det samme...

læs mere

Ny Booking side til hold

Vi har skiftet system og her finder du den nye side til hold booking...

læs mere

© Copyright 2013 - 2015 Vendia Fitness